EDİNCİK’TE GERİ GÖNDERME MERKEZİ YAPILACAK - Bandırmanın Sesi
İndirimli Tatil
foto-deniz1
kutlu creative

EDİNCİK’TE GERİ GÖNDERME MERKEZİ YAPILACAK

Paylaş
 
google haberlerde takip et

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bandırma Edincik Mahallesinde “Geri Gönderme Merkezi” yapılmak üzere çalışmalar başlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Edincik Mahallesi 0 Ada, 10956 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı gereği 10956 parsel nolu Hazineye ait taşınmazın tamamının 25.438.66 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinden “Geri Gönderme merkezi” yapılmak üzere İçişleri Bakanlığın dan 2 yıl süreli ön tahsis talebinde bulunulduğu belirtildi.

 

T.C Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporda,

BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ, EDİNCİK MAHALLESİ 0 ADA, 10956 PARSELLERE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
1-PLANLAMA ALANI ÜLKE VE BÖLGE İÇİNDEKİ KONUMU

Nazım İmar Planına konu olan alan Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Edincik Mahallesi sınırları içinde kalmaktadır. Planlama alanı Bandırma ilçesi kent merkezinin batısında kent merkezine kuş uçuşu olarak yaklaşık 9 km, Edincik Mahallesi yerleşim alanın güneyinde yerleşim merkezine kuş uçuşu olarak yaklaşık 2.3 km uzaklıkta olup alana ulaşım, E-90 Bursa Çanakkale Karayolu üzerinden sağlanmaktadır.

2- PLANLAMA GEREKÇESİ
Balıkesir Valiliği İl Göç İdaresi, Edincik Mahallesinde bulunan, 10956 parsel nolu Hazineye ait taşınmazın tamamının 25,438,66 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde “Geri gönderme merkezi yapılmak üzere” İçişleri Bakanlığından 2 yıl süreli ön tahsisi talebinde bulunmuş ve tahsis talebi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47 nci maddesi ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üçüncü maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 07 / 06 / 2016 tarihli ve 16103 sayılı olurları ile uygun görülmüştür. Uygun görülen tahsis talebi üzerine İl Göç İdaresi alan üzerinde Kamu Hizmet Alanı (Geri Gönderme Merkezi) amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı yaptırmak istemektedirler.

3- MÜLKİYET DURUMU
Proje alanı; Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Edincik Mahallesi, tapunun H19-b-18-a pafta, 10956 parsel ( 25,438,66 m2 ) “ Maliye Hazine ” adına kayıtlıdır. 10956 parsel tapuda “ Ham Toprak ” vasfındadır. Tapular ekler bölümünde sunulmuştur.

4- HALİHAZIR ( MEVCUT ) DURUMU
Planlama alanı Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Edincik mahallesi sınırları içerisinde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 02.02.2016 tarihinde ITRF_96 koordinat sisteminde onanmış, 2 adet 1 / 5000 ölçekli H19-b-18-a, 18-d Halihazır paftasında yatayda ; x =4465500 – 4466000 , dikeyde ; y = 572000 – 573000 koordinatları arasında bulunan 10956 parsel üzerinde herhangi bir yapılaşama bulunmakta olup, alanın yakın çevresinde sanayi amaçlı tesis yapıları bulunmaktadır. Alanının topoğrafik eğimi güney yönüne doğru 0-5 Derece (°) Yumuşak Eğimli Alanlar sınıfındadır.

5- MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU
Çalışma alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 05.06.2015 tarih ve 13549 sayılı karar ile onanmış Balıkesir –Çanakkale Planlama Bölgesi 1/ 100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın H-19 Paftasında Çalışma Alanları Başlığı altında “ Sanayi ve Depolama Bölgesi ” lejantından etkilenmektedir.

Söz konusu bölgede yürürlükteki “Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı”nın (ÇDP) “7. Genel Hükümler” başlığı altında;”734.Bu plan kapsamındaki alanlarda, ihtiyaç olması halinde güvenlik, sağlık, eğitim, yeşil alanlar gibi sosyal, kültürel ve teknik altyapı kullanımları, kent veya bölge/havza bütününe yönelik her türlü atık bertaraf tesisleri ve bunlarla entegre geri kazanım tesisleri, arıtma tesisleri, mezarlık, belediye hizmet alanı, resmi tesis alanı, kamu hizmet alanı, gar/otogar, mezbaha, denizyolu, karayolu, demiryolu, havayolu, baraj, enerji iletimi, doğalgaza dayalı enerji üretim tesisleri ve doğalgaz depolama gibi teknik altyapı alanları yapılabilir. Bu kullanımlara ilişkin imar planları, ÇED Yönetmeliği kapsamında kalanlar için çevresel etki değerlendirmesi olumlu veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararının bulunması; ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olanlar için ise, ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü olması ve Bakanlığın uygun görüşünün alınması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek olmaksızın, kurum ve kuruluşların görüşlerine uyularak ilgili idaresince hazırlanır ve onaylanır. Onaylanan planlar sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir. Söz konusu tesisler/tesis alanları amacı dışında kullanılamaz.”
Hükümleri bulunmaktadır.

6.1 PLANLAMA ALANINA AİT KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ
• T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 07.06.2016 tarih ve 16103 sayılı yazıları;
İlgide kayıtlı yazı ile tahsisi talep edilen ve Başbakanlığın (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı ) 23/05/2016 tarihli ve 1281 sayılı yazısıyla tahsisine izin verilen, İliniz, Bandırma İlçesi, Edincik Mahallesinde bulunan, 10956 parsel no.lu ve 25,438>66 m2 yüzölçümlü taşınmazın “Geri gönderme merkezi yapılmak üzere” İçişleri Bakanlığına (Göç idaresi Genel Müdürlüğü) 2 (iki) yı1 süreli ön tahsisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47 nci maddesi ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üçüncü maddesinin (d) bendi uyarınca uygun görülmüştür. Belirtilen süre içerisinde yatırım programına alınarak inşaata başlanılması halinde ön tahsisin hizmet süresince devamı için kesin tahsise dönüştürülmesi yönünde ilgili Valilikten talepte bulunulacaktır. Aksi halde tahsis işlemi herhangi bir işleme ve yazışmaya gerek olmaksızın kendiliğinden kalkmış sayılacaktır.
• T.C. Bandırma Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’nün 15.06.2016 tarih ve 1406 sayılı yazıları;

İlgi yazınız ile tahsisi talep edilen ve yukarıda tahsis edildiği idare ve tahsis amacı belirtilen, tapu kaydı bilgileri yazılı Hazineye ait taşınmazın tamamının, 327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri doğrultusunda yapılan inceleme neticesinde söz konusu taşınmazın istenilen amaçta tahsisi; 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 07 / 06 / 2016 tarihli ve 16103 sayılı olurları ile uygun görülmüştür
• T.C. Balıkesir Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ..09.2016 tarih ve 15040 sayılı yazıları;
Bahse konu talep ile ilgili olarak, arazilerin yerinde incelenmesi ile hazırlanan Etüt Raporu ve ilgili evrakların, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında, Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi sonucunda; 26.08.2016 onay tarihli Etüt Raporunda parselin “Kuru Marjinal Tarım Arazisi” özelliğinde olduğunun belirtilmesi sebebi ile ilimiz Bandırma İlçesi, Edincik Mahallesi, 0 Ada 10956 nolu parsel numarasında Maliye hazinesine kayıtlı 2,543866 ha. (25.438,66 m2) yüzölçümlü taşınmazın üzerinde, “Geri Gönderme Merkezi” amaçlı kullanılması, uygun görülmüştür. Ancak 5403 Sayılı Kanunun 13. Maddesi kapsamında verilen izinlerin yalnızca talep edilen amaç doğrultusunda kullanılması gerekmekte olup, farklı bir amaçla kullanılmak istenilmesi durumunda Kanun kapsamında yeniden izinlendirilmesi gerekmektedir.

• T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25.Bölge Müdürlüğü’nün 01.09.2016 tarih ve 589775 sayılı yazıları;
Söz konusu parselin, içme suyu temin edilen göl veya barajların su toplama havzasında kalmadığı, sulama sahası içerisinde bulunmadığı ve nehir veya dere metrukatı yerlerde yer almadığı tespit edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu yerde yeraltı suyu problemi yoktur. Gerekli izinler alınabildiği taktirde tesisin su ihtiyacının yeraltı suyundan sağlanmak istenmesi durumunda 167 sayılı yasa uyarınca Kuruluşumuzdan (DSİ) izin alınmalıdır. Yapılacak tesisin atık sularının yerüstü ve yeraltı sularını kirletmesi önlenmelidir.Tahsis ve planlama işleminde Kurumumuz mevzuatı açısından bir sakınca bulunmamaktadır.
• T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Bandırma İşletme Müdürlüğü’nün 09.09.2016 tarih ve E.2021247 sayılı yazıları;
Balıkesir İli, Bandırma ilçesi, Edincik Mah, sınırlarında kalan 10956 nolu parselde 25.438,66m2 yüzölçümlü taşınmaz malın, 2001 tarihli H 1 9b4 memleket haritasında beyaz renk ile gösterilen alanda kaldığı, Geri Gönderme Merkezi yapılmak istenilen yerde ormancılık faaliyetleri açısından sakınca bulunmadığı hususunu; Bilgilerinize arz ederim.

• T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Bursa Kültür Varlıklarını Kuruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 22.11.2016 tarih ve 2428 sayılı yazıları; Söz konusu taşınmaza ilişkin yapılan arşiv taraması sonucunda: Kurulumuz kararları ile daha önceden tescil edilmiş olan herhangi bir korunması gerekli kültür varlığı arkeolojik, kentsel, tarihi sit alanı veya koruma alanı kaydına rastlanmamıştır.
Bununla birlikte; söz konusu taşınmaz üzerinde 2863 sayılı yasa kapsamında herhangi bir korunması gerekli kültür varlığı kalıntı veya buluntu olup olmadığının tespitine yönelik olarak inceleme yapılmak üzere Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü-Müze Müdürlüğü’nün görüşünün alınması ve taşınmazda yapılacak olan çalışmalarda, anılan yasanın ‘Haber verme zorunluluğu” başlıklı 4. Maddesi hükümlerine uyulması hususunda, Bilgilerinize arz ederim.
• T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 06.09.2016 tarih ve 160914 sayılı yazıları;
ilgi yazınız ile Balıkesir İli, Bandırma ilçesi, Edincik Mahallesi, 10956 numaralı parselde Geri Gönderme Merkezi yapılmasına ilişkin Bakanlığımız görüşünün iletilmesi istenmektedir. Yapılan incelemede, söz konusu taşınmazın 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen herhangi bir Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) ve Turizm Merkezi (TM) kapsamında kalmadığı tespit edilmiş olup, bu alanda Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

• T.C. Balıkesir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.10.2016 tarih ve 5684 sayılı yazıları;
Söz konusu yerin 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” kapsamında sakınca olmamakla birlikte, 2863 Sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” kapsamında da ilimiz Bandırma Müzesi Müdürlüğü’nün 20.09.2016 tarih ve 833 sayılı yazısı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir ilgi yazı ekindeki, Balıkesir Valiliği İl Göç idaresi Müdürlüğü’nün 16/08/20 16 tarihli ve 14100 sayılı yazısında; İlçemiz, Edincik Mahallesi, 10956 parsel numaralı 25.438,66 m2 yüzölçümlü taşınmaza Geri Gönderme Merkezi yapılması planlandığı ve bu bağlamda bahse konu yerin 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” gereği Müdürlüğümüzce incelenip, sonucun ilgilisine iletilmek üzere gönderilmesi istenmiştir. Bandırma ilçesi, Edincik Mahallesi, 10956 parselde kayıtlı taşınmaz, Bandırma Çanakkale karayolu 12. Km’de; yolun sağında kalmaktadır. Başvuruya konu alan 19/09/20 16 tarihinde tarafımızca yerinde incelenmiştir. Yapılan incelemede 2863 sayılı Yasa kapsamında taşınır-taşınmaz herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanmamıştır. Ayrıca Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemede parselin herhangi bir tarihi ya da arkeolojik alan içerisinde kaldığına dair sit kaydına da rastlanmamıştır. İlçemiz, Edincik Mahallesi, 10956 parselde kayıtlı 25.438,66 m2 taşınmazda yapılacak çalışmalarda herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda ilgili yasanın 4. maddesi uyarınca, en yakın Mülki İdare Amirliğine veya Müdürlüğümüze haber verilmesi koşuluyla, Geri Gönderme Merkezi yapılmasında 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” gereğince bir sakınca bulunmadığı kanaatindeyiz.

• Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, 14. Bölge Müdürlüğünün 20.10.2016 tarih ve E. 266185 sayılı yazıları;

Söz konusu taşınmaz; kamulaştırma koridoru dışında kaldığından Geri Dönüşüm Merkezi yapılmasında İdaremizce bir sakınca bulunmamaktadır.

• T.C. Balıkesir Valiliği, Halk Sağlığı Müdürlüğünün 09.09.2016 tarih ve E. 1632 sayılı yazıları;
Yapılması planlanan Geri Gönderme Merkezi; 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda burada ikamet edecek kişilerin barınma, beslenme, acil ve temel sağlık ihtiyaçları ve psikolojik ve sosyal destek faaliyetleri gibi gereksinimlerini karşılayacak şekilde olmalıdır. Geri Gönderme Merkezi projesinin inşaat süresince ve işletmeye başlandıktan sonra sosyal tesis atıkların bertarafında kanalizasyon sistemi yer almıyor ise mevzuatla belirlenen başkada hükümlerin bulunmaması halinde 19 Mart 1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik” hükümlerine uyulmalıdır. İçme ve kullanma suyu tesisatı ile kanalizasyon sistemi birbirini etkilemeyecek şekilde olmalı, içme ve kullanma suyu olarak kullanılacak su ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte” belirtilen parametre değerlerine uygun olması sağlanmalıdır.Müdürlüğümüz mevzuatları açısından yukarıda bahsedilen hususlara uyulması durumunda Geri Gönderme Merkezinin yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 03.10.2016 tarih E.15905 sayılı yazıları;
Söz konusu bölgede yürürlükteki “Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı”nın (ÇDP) “7. Genel Hükümler” başlığı altında;”734.Bu plan kapsamındaki alanlarda, ihtiyaç olması halinde güvenlik, sağlık, eğitim, yeşil alanlar gibi sosyal, kültürel ve teknik altyapı kullanımları, kent veya bölge/havza bütününe yönelik her türlü atık bertaraf tesisleri ve bunlarla entegre geri kazanım tesisleri, arıtma tesisleri, mezarlık, belediye hizmet alanı, resmi tesis alanı, kamu hizmet alanı, gar/otogar, mezbaha, denizyolu, karayolu, demiryolu, havayolu, baraj, enerji iletimi, doğalgaza dayalı enerji üretim tesisleri ve doğalgaz depolama gibi teknik altyapı alanları yapılabilir. Bu kullanımlara ilişkin imar planları, ÇED Yönetmeliği kapsamında kalanlar için çevresel etki değerlendirmesi olumlu veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararının bulunması; ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olanlar için ise, ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü olması ve Bakanlığın uygun görüşünün alınması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek olmaksızın, kurum ve kuruluşların görüşlerine uyularak ilgili idaresince hazırlanır ve onaylanır. Onaylanan planlar sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir. Söz konusu tesisler/tesis alanları amacı dışında kullanılamaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, konuya ilişkin iş ve işlemlerin, 1/100.000 ölçekli ÇDP 7.34 nolu plan hükmünde belirtilen esaslar dahilinde, 1/100.000 ölçekli ÇDP 7.4. numaralı plan hükmü uyarınca başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
• T.C. Balıkesir Valiliği ,Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 23.09.2016 tarih E.8128 sayılı yazıları;
Yapılan inceleme neticesinde bahse konu alanın 3621/3830 sayılı Kanunun Kurumumuza verdiği yetkiler kapsamındaki yerlerden olmadığı, yapılmak istenen tesisin ilgili kurum/kuruluş görüşleri, 3194 sayılı imar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile meri mevzuat kapsamında Kurumunuzca değerlendirilebileceği ayrıca 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili kurum görüşünün Bakanlığımızın 06/08/2015 tarih ve 53276502-305.02-E.13185 sayılı yazısına istinaden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından (Imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) alınması gerektiği hususunda,
•T.C. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 29.08.2016 tarih ve E.14652 sayılı yazıları;
Genel Müdürlüğümüzün bilgi işlem kayıtlarında 25/10/20 16 tarihinde yapılan sorgulamada; talep edilen proje alanının, ruhsat hukuku yürürlükte olan herhangi bir ruhsat sahası ile çakışmadığı tespit edildiğinden dolayı talep edilen 2,53 hektarlık alan dahilinde projenin gerçekleşmesinde ve projeye bağlı imar planlarının yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığına karar verilmiştir. Bu nedenle, talep edilen 2,53 hektarlık alan, bilgi işlem kayıtlarında madenciliğe kapalı alan haline getirilmeyerek, ER:3348428 erişim numarasıyla Geri Gönderme Merkezi Ozel izin alanı olarak işlenmiş olup, bu alan, bilgi dökümlerinde, ihale ilanlarında, ilk miiracaat aşamasında Valiliğinizden gerekli izinlerin alınması için 1 (bir) yıl süre verilerek ruhsatlandırılacak alan olarak görülecek ve verilecek ruhsatların arkasına Geri Gönderme Merkezi Ozel izin alanının bulunduğu, bu alanda faaliyette bulunulmasını istenilmesi halinde Valiliğinizden gerekli izinlerin alınmasına müteakip ruhsat düzenleneceği ve Genel Müdürlüğümüzden izin alınmadan faaliyette bulunulmayacağı konusunda ruhsat ve talep sahiplerine bilgi verilecektir.
•T.C. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün 02.11.2016 tarih ve E.437008 sayılı yazıları;
İlgi yazınıza istinaden söz konusu. Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Edincik Mahallesi, 10956 nolu parselde toplam 25.438,66 m2 taşınmaz ve çevresinde, kurumumuzca halen yürütülmekte olan ve programa alınmış bir projemiz bulunmamaktadır. Ancak söz konusu alanlar içerisinde, ön jeolojik ve jeoteknik raporlar doğrultusunda; yapılacak zemin ve temel etütlerde belirtilen tedbirlere uyulması ve temel zemin niteliğinde direnç azalmaların oluşabileceği jeomorfolojik (karstik boşluklu vb.) arazilerde zemin etüt ve sondaj raporları doğrultusunda zemin iyileştirici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bununla birlikte doğal afetlere (deprem, su taşkın, heyelan vb.) karşı önleyici veya etkilerinin en aza indirici tedbirlerin alınması durumunda; Kurumumuz açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır .Ayrıca söz konusu sınırlar içerisinde, bir maden ruhsatının (işletme, ön işletme, arama vs.) olup olmadığı konusunda Maden işleri Genel Müdürlüğü (ANKARA)’nün kurum görüşünün alınması gerekmektedir.
• T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, II. Bölge Müdürlüğü’nün 20.09.2016 tarih ve 18547 sayılı yazıları;

Bölge Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından yapılan inceleme neticesinde; mezkur alanın, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile tanımlanan korunan alanlar içerisinde bulunmadığı, söz konusu alan içerisinde 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen sulak alan bulunmadığı hususları tespit edilmiştir. Buna göre; ekolojik dengenin korunmasında gerekli özenin gösterilmesi, mer’i mevzuat uyarınca ilgili diğer kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması şartları ile söz konusu taşınmazın Geri Gönderme Merkezi yapılmasında Bölge Müdürlüğümüzce sakınca görülmemektedir.
• T.C. Balıkesir Valiliği ,Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 25.08.2016 tarih ve E.1456 sayılı yazıları;
ilimiz Bandırma İlçesi, Edincik Mahallesi, 10.956 numaralı parsel üzerinde mevcut ya da yapımı Bakanlığımızca planlanan herhangi bir organize sanayi bölgesi, sanayi sitesi bulunmadığından söz konusu taşınmaz üzerine adı geçen Merkezin yapılmasında Müdürlüğümüzce bir sakınca bulunmamaktadır.

• Uludağ Elektrik A.Ş.(UEDAŞ) , Proje Birimi’nin 25.08.2016 tarih ve 34610 sayılı yazıları;
Bölgede yapılan etüdlerimiz sonrasında kurumumuz açısından sakıncalı bir durum söz konusu değildir.
• Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 2. Bölge Müdürlüğü, Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’nün 28.10.2016 tarih ve E. 388329 sayılı yazıları;
ilgide kayıtlı yazınız ile Balıkesir İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğümüze ait 154 kV Bandırma2-Edjncik RES E.İ.11’nın 21-22 ile Edincik RES-Bandırma3 RES E.İ.H’nın 8-9 nolu direkleri arasında kalan Balıkesir İli, Bandırma İlçesi,Edincik mahallesinde bulunan 10956 nolu parseldeki mevcut arsanın konumu mahallinde incelenmiş olup; söz konusu direkler arasında + 45 C°de Max Fleş durumundaki iletkenlerin yere olan mesafesi 154 kV Bandırma2-Edincik E.İ.H. için 20 metre olarak ölçülmüş, Edincik RES-Bandırma3 RES E.İ.H. tesis edilmediğinden tel yükseklikleri onaylı profilden alınarak 12 metre olarak belirlenmiştir.30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri” yönetmeliğinin uzaklıklara ilişkin 44. maddesi uyarınca; Hava hattı iletkenlerinin en büyük salgılı durumda üzerinden geçtikleri bina çatılarının en çıkıntılı bölümlerine olan mesafesi 154 kV’ ta minimum 5 metre olacaktır denilmektedir. Hava hattı iletkenlerinin en yakınından geçtikleri yapıların en çıkıntılı bölümleri arasında en büyük salınım konumunda 154 kV Bandırma2-Edincik RES E.İ.H’nın 21-22 ile Edincik RES-Bandırma3 RES E.İ.H’nın 8-9 nolu direkleri arasında 10956 nolu parselin bulunduğu alanda kenar faz telinin izdüşümünden itibaren 11 metre ve 15 metre yatay emniyet mesafesi uygun görülmüştür. Buna göre ekli krokide taralı olarak gösterilen hatlarımızın emniyet mesafesi içerisinde kalan arsanızın bulunduğu alanda tabii zemin kotunda bir değişiklik yapılmaması kaydıyla binanın çıkıntılı noktasının (çatı, bacalar, anten, güneş kolektörü vb. dahil) yerden mesafesi tarak 1.bölgede 15 metre 2. bölgede 7 metreyi geçmeyecek şekilde bina yapılmasında “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri” yönetmeliği açısından bir sakınca görülmemektedir.
• T.C. Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlığı’nın 04.10.2016 tarih ve 54097 sayılı yazıları;
1.Balıkesir İli Bandırma ilçesi, Edincik Mahallesi, (10956) numaralı parsel üzerinde Geri Gönderme Merkezi yapılmasına ilişkin görüşlerin ilgi (a) ile bildirilmesi istenilmektedir.2.Geri Gönderme Merkezi yapılması planlanan taşınmaz, ilgi (b) Kanun ve ilgi (c) Yönetmelik çerçevesinde incelenmiştir.3.Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu taşınmazın Balıkesir İl J.K.lığına ait Askeri Yasak, Askeri Güvenlik ve Stratejik Bölgeler kapsamı dışında bulunduğu tespit edilmiştir.
• T.C. Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın 14.10.2016 tarih ve 2996 sayılı yazıları;
Konu hakkında yapılan inceleme neticesinde, planlama sahasında askerî alan, askeri güvenlik bölgesi, askerî yasak bölge ve NATO akaryakıt boru hattı bulunmadığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) tespit edilmiştir.
• BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Arazi İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı’nın 09.08.2016 tarih ve E.35505 sayılı yazıları;
Söz konusu yazı ve ekleri incelenmiş olup, sınırları belirtilen alanlarda mevcut veya planlanan herhangi bir projemiz bulunmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.
• T.C. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 10.10.2016 tarih ve E.95334 sayılı yazıları;
Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Edincik Mahallesi, 10956 parselde yapılması planlanan Geri Gönderme Merkezine ilişkin Kuruluşumuz görüşleri talep edilmektedir. Kuruluşumuzca ilgi yazı ekinde yer alan veriler esas alınarak yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; İşletme kriterleri açısından; söz konusu proje yerinin işletme envanterimizde bulunan havalimanları mania planları kapsamı dışında kaldığı tespit edilmekle birlikte, bahse konu projeye ait yükseklik arazi zemin kotundan itibaren tüm müştemilat dahil yüksekliğinin 150 metre ve daha fazla olması durumunda 24.07.2012 tarih ve 1421 sayılı Havaalanları Çevresinde Yapılaşma Kriterleri Hakkındaki Genelge’nin 3. Maddesinde ” Arazi zemin kotundan itibaren 150 metre ve daha fazla yükseklikte yapılacak tüm yapılar için yapım öncesinde SHGM’ den izin alınması” amir hükmü gereğince gerekli izinlerin alınması, Yapılaşma planlamalarında 24.07.2012 tarih ve 1421 sayılı Havaalanları Çevresinde Yapılaşma Kriterleri Hakkındaki Genelge, ICAO Annex-14 Cilt 1 ve SHT-HES kriterlerinin ihlal edilmemesi, Elektronik sistemler açısından; bahse konu Geri Gönderme Merkezi projesinin yazınız ekinde gönderilen .kml uzantılı Google Earth görüntü dosyasında gösterilen sahada gerçekleştirilmesinin Kuruluşumuz sorumluluğunda bulunan elektronik sistemlerin sinyal performansı açısından sakınca oluşturmayacağı değerlendirilmiştir.
• Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı sistemler Daire Başkanlığı, Ulaşım Şube Müdürlüğü’nün 29.09.2016 tarih ve 6271 sayılı yazıları;
Söz konusu bölgede Daire Başkanlığımızca hali hazırda ana ulaşım yollanna yönelik herhangi bir projemiz bulunmadığından yapılmak istenilen ” Geri Gönderme Merkezi” ile ilgili Belediyesince yol ve trafik güvenliği açısından; 2918 sayılı Trafik Kanunu’na ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklere ve ilgili hükümlerinin uygulanması ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünden konu hakkındaki görüşü doğrultusunda uygulama yapılması koşuluyla Daire Başkanlığımız’ ca sakınca bulunmamaktadır.

• Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BASKİ Genel Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı’nın 19.09.2016 tarih ve 16782 ayılı yazıları;
Söz konusu faaliyetle ilgili “Su Havzaları Koruma Yönetmeliği” hükümlerince değerlendirme yapıldığında, herhangi bir baraj koruma havzası ve su kaynaklarının koruma alanına girmediği tespit edilmiş olup,
06.09.2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüzce faaliyet sahasında yapılan incelemelerde; söz konusu taşınmaz üzerinde “Geri Gönderme Merkezi” yapılmasında, Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
• Bandırma Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19.09.2016 tarih ve 4939 sayılı yazıları;
Bahse konu taşınmaza ait 115000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Planı bulunmamakta olup; 1/100000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planında ‘Yol Alanı ve Sanayi Alanı’ olarak belirlenmiştir. ‘Geri Gönderme Merkezi’ talebi doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınması kaydıyla bahse konu alanda imar planı çalışması yapılmasında tarafimızca sakınca bulunmamaktadır.

6.2 PLANLAMA ALANINA AİT DOĞAL VE FİZİKSEL EŞİKLER
Jeolojik açıdan proje alanın 1.derece deprem kuşağında yer almasından dolayı 02.07.1998 tarih ve 23390 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik “ ile ” Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik ” hükümlerine uyulacaktır.
Planlama alanın bir kısmına ait İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporları 7269 sayılı yasanın 2. maddesince ve 28/09/2011 tarih ve 102732 sayılı genelgeye göre incelenerek 26.01.2017 tarihinde Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce onaylanmıştır. Diğer kısımlarına ait İmar Planına Esas Mikro Bölgeleme Etüt Raporları 7269 sayılı yasanın 2. maddesince ve 28/09/2011 tarih ve 102732 sayılı genelgeye göre incelenerek 06.09.2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Yer Bilimsel Etüt Daire Başkanlığınca Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Onanlı İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporları ile ” Mikro Bölgeleme Etüt Raporlarının” sonuç ve öneriler kısmında belirtildiği üzere planlama alanının tamamı Onanlı ” İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının” sonuç ve öneriler kısmında belirtildiği üzere planlama alanının tamamı “Uygun Alanlar 2 (UA-2): Kaya Ortamlar” olarak değerlendirilmiştir. Yapılacak olan parsel bazındaki zemin etütlerinde rezonans, oturma, şişme ve taşıma gücü gibi değerler ayrıntılı olarak ortaya konup, inşaat projelendirilmesinde ve yapım aşamasında gerekli tüm mühendislik tedbirlerin alınması ve bu değerler göz önünde bulundurularak zemin iyileştirme yöntemleri ve uygun temel tipinin seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca projelendirme ve yapılaşma esnasında, eğimden dolayı oluşabilecek olan şevlere istinat duvarı yapılarak gerekli tüm tedbirlerin alınarak çevre ve temel drenaj sistemleri oluşturulmalıdır. İnceleme alanında yapılacak olan yapıların temellerdeki mühendislik problemlerinin önlenmesi veya azaltılması için, yumuşak tabakalar kazılarak kaldırılması, kazıklı temel uygulanması, temeli çepeçevre palplanşlı perde ile çevirmesi, çimento veya kimyasal maddelerle enjeksiyon yapılması, vibratörlü sıkıştırıcılarla sıkıştırılması, yeraltı ve yerüstü sularına karşı drenaj ve bohçalama işlemlerinin yapılması, temel hafriyatı esnasında şevli bir kazı yapılması ve hızlı bir şekilde yapım aşamasına geçilmesi gibi bu yöntemlerden bir veya birkaçının uygulanması önerilmektedir

7-PLANLAMA KARARLARI:
Nazım İmar Planında ilgili kurumlardan alınan görüşler, arazinin özellikleri, eğim durumu, mer’i ÇDP planları, mülkiyet durumu, yatırımcıların talepleri de dikkate alınmıştır. Teklif olunan Nazım imar planı ile Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Edincik mahallesi sınırları içerisinde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 02.02.2016 tarihinde ITRF_96 koordinat sisteminde onanmış, 2 adet 1 / 5000 ölçekli H19-b-18-a, H19-b-18-d Halihazır paftasında yatayda ; x =4465500 – 4466000 , dikeyde ; y = 572000 – 573000 koordinatları arasında bulunan 10956 parselin tamamına ( 25.429 m² ) Kamu Hizmet Alanı ( Geri Gönderme Merkezi ) fonksiyonu verilmiştir.
Kamu Hizmet Alanı’nda; Geri Gönderme Merkezi Tesisi ile bu tesisin ihtiyacına yönelik olarak idari, teknik ve sosyal tesisler (idari bina, bekçi evi, barınma ve konaklama amaçlı tesisler, yemekhane, kafeterya, arıtma tesisi, lojman, vb….) yapılabilecek olup; alanda yapılanma koşulları ile ilgili detaylar alt ölçekli 1/ 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenecektir. Planlama alanında, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 2. Bölge Müdürlüğü, Bandırma Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’nün 28.10.2016 tarih ve E. 388329 sayılı yazılarına belirtildiği üzere mevcutta kurulu 154 kV Bandırma2-Edjncik RES Enerji Nakil Hattı ile planlama aşamasındaki 154 kV Edincik RES-Bandırma3 RES Enerji Nakil Hattı’nın geçtiği tespit edilmiştir. Söz konusu her iki hat plana Enerji Nakil Hattı olarak işlenmiştir.

Nazım İmar Planı Balıkesir Valiliği İl Göç İdaresinin isteği üzerine hazırlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan MARMARABİRLİK: ZAM YOK DÜŞÜŞ VAR! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Sosyal   Medyada   Paylaşın

Güncel Bandırma Haberleri

Teknik Destek ve Reklam Yönetimi Kutlu Creative tarafından sağlanmaktadır.