Bandırma Belediyesi’nden Ortak Denetim ve İşbirliği Protokolü

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bandırma Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Bandırma Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesi Bandırma Temsilciliği, Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Bandırma Temsilciliği, Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Bandırma Temsilciliği, Harita Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Bandırma Temsilciliği  arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Yapılan açıklamada “Bandırma Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Bandırma Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesi Bandırma Temsilciliği, Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Bandırma Temsilciliği, Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Bandırma Temsilciliği, Harita Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Bandırma Temsilciliği  arasında aşağıda belirtilen koşullarda;

“Sağlıklı ve sürdürülebilir Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.” denildi.

 

Madde 1: TARAFLAR VE TANIM

 

Belediye                   :  Bandırma Belediye Başkanlığı

Meslek Odaları    : Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Bandırma Temsilcilikleri

 

Madde 2: AMAÇ VE KAPSAM

Bu protokolün amacı; kamu yararını esas alan sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık, mühendislik ve şehir planlama ile halk sağlığının, tarihi, kültürel, doğal, tarımsal ve ekolojik değerlerin korunması, her türlü afetlere (deprem, sel, heyelan vb.) hazırlık ve risk yönetimi faaliyetleri ve bilişim teknolojileri gibi gerekli mimarlık mühendislik hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki ve teknik kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi, üretilen hizmetlerin daha verimli ve hızlı kılınması yönünde, Meslek Odaları Bandırma Temsilcilikleri ile Bandırma Belediyesi arasında, bilimsel ve teknik işbirliğini sağlamak, tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarını tarih, kültür, doğa ve çevre değerlerine sahip çıkarak karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemektir.

 

İş bu protokolün uygulama alanı Balıkesir İli Bandırma İlçesi sınırları içerisinde kalan alanlardır.

 

Madde 3: YASAL DAYANAK

Bu protokol, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi gereği, 3194 sayılı İmar Yasası’nda tanımlanan mesleki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için meslek odası üyelerinin gerekli denetimin yapılabilmesi ayrıca 6235/7303 sayılı TMMOB Kanunu kapsamında kamu tüzel kişiliğine sahip meslek odalarının, en geniş anlamda kamunun ve mesleğin menfaatlerini korumak yükümlülüğü çerçevesinde, kanunun 2. maddesinde belirtilen odaların, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesi yönünde, ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yapmak hükmünün yaşama geçirilmesi yönünde düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

 

Madde 4: SORUMLULUKLAR

 1. A) Taraflar, kamu yararını esas alarak, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme, nitelikli yapılaşmanın sağlanması, kültürel, tarihi ve doğal çevrenin ve değerlerin korunarak geliştirilmesi için, taraflardan birinin çağrısı üzerine bir araya gelerek gerekli düzenlemeleri yapabilirler.

 

Meslek Odaları;

 1. Mühendislik, Mimarlık hizmetlerinin ilgili mevzuatlara, bilimsel ve teknik esaslara, diğer mesleki kural ve standartlara uygun yapılması konusunda üyelerine gerekli duyuru bilgilendirme ve düzenlemeleri yapmaktan,

 

 1. Mühendis ve Mimarların, mühendislik ile mimarlık hizmetlerini yapabilmesi ve sorumluluğunu üstlenebilmesi için gerekli mesleki ve yasal koşulları taşımakta olmasından,

 

 1. Üyelerince üretilen mühendislik, mimarlık hizmetinin ve uygulamaya dönük teknik ve mesleki yeterliliğinin tam ve eksiksiz yürütülmesi için gerekli girişimlerde bulunmaktan,

 

d- Disiplin yönetmeliği kapsamında süreli veya süresiz meslekten men cezası alan üyeleri yasal süresi içerisinde belediyeye yazılı ve sanal ortamda bildirmekten,

 

e- Hızla büyüyen kentin yoğun trafik sorunu da  göz önünde bulundurularak gerekli olması halinde ilçelerde oda temsilcisi görevlendirmekten,

 

Belediyeye ve topluma karşı sorumludur.

 

 1. B) Belediye ise, yukarıdaki koşulları taşımakta olduğu, ilgili meslek odasınca kabul edilmiş olan üyelerinin ürettiği mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin, doğrudan belediyenin yükümlülüğünde bulunan imar mevzuatına uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde gerekli onay ve izinlerden sorumlu durumdadır.

 

Madde 5: GÖRÜŞ BİLDİRME VE İŞBİRLİĞİ

 1. A)Meslek Odası; 4/A maddesinde belirtilen koşulları taşıyan üyelerine ilişkin gerekli denetim işlemlerini yaparken; üstlendiği mühendislik ve mimarlık hizmetinin; sağlıklı kentleşme, kamu yararı ve kültür ve doğal değerlerin olumsuz etkilenmesine neden olacağının belirlenmesi halinde, çekincesini rapor halinde proje ekinde Belediyeye bildirir.

 

B- Belediye, hazırlamış oldukları ve meclis gündemine alınan planlar ile gerçekleştirecekleri projeler konusunda ve gerekli gördükleri diğer konularda Meslek Odalarından görüş alabilir. Meslek Odası; Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme, kültür ve doğal değerlerin koruması ve kamu yararına, gerekli değerlendirmeleri yaparak hazırladığı görüşü ve önerilerini, varsa çekince raporu ile birlikte Belediyeye gönderir.  Belediye görüş, öneri ve çekince raporlarını ilgili kurul ve ya komisyonlarda değerlendirilmesini sağlamak ve gerekli önlemleri almak yetkisine sahiptir.

 

 1. C)Bu protokolün temelini oluşturan işbirliği alanlarında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve sağlıklı kentleşmeye dönük işbirliği alanlarını zenginleştirmek üzere, Odaların ve Belediye’nin ilgili komisyonlarına taraflar gerek duyduğunda karşılıklı birer temsilcinin katılması yönünde, fikir birliğine varmışlardır.

 

 

Madde 6: KURALLAR

Bu protokolün uygulanmasında, aşağıdaki kurallara uyulur.

 

 1. A)  Belediye; yapı ruhsatı alınması için başvurulan her yapı projesinde, TMMOB ve Odaların ilgili yasa ve yönetmelikleri doğrultusunda protokole taraf olan meslek odalarının iç hukukunun gerektirdiği düzenlemeler ve yasal mevzuat çerçevesinde meslek odalarından, her parsel için proje hizmeti üreten oda üyesinin, sicil durum bilgileri ile müelliflik kayıt bilgilerini içeren “PROJE MÜELLİFLİK BELGESİNİ” (Üye Sicil Belgesi)

 

 1. B)Meslek Odalarının kendi iç hukukundan kaynaklı uygulamalarına ilişkin alınan kararlar, Meslek Odaları tarafından belediyeye bildirilir, belediyeler ilgili mevzuatlar çerçevesinde bu kararları değerlendirir.

 

 1. C)Protokole taraf Meslek Odaları, mühendislik, mimarlık, planlama ve imar uygulamaları ile ilgili konularda sorunların çözümü için talep edilmesi halinde belediyeye yardımcı olacaktır.

 

 1. D)Bu protokolün uygulanması sırasında ihtiyaç duyulacak ayrıntılı düzenlemeler ve protokol maddelerinde yapılacak değişiklikler, Belediye ile protokole taraf Meslek Odaları arasında müştereken yapılacaktır.

 

 1. E)Taraflar, bu uygulamanın kamu yararını zedeleyecek bir bürokratik engel yaratmaması için azami gayret gösterecektir. Meslek Odaları, işleyişi aksatmamak için gerekli azami gayreti gösterecektir.

 

 1. F)Meslek Odaları ve belediye, bu protokolden kaynaklanacak işlemleri duyurma konusunda gerekli işbirliğinde bulunacaklardır.

 

 1. G)Belediye ve Meslek Odaları, karşılıklı olarak duyuruları için gerekli azami olanağı tanıyacaklardır. Belediye, duyurular için uygun gördüğü bir alanda meslek odaları için duyuru panosu yapacaktır.

 

Madde 7 :SÜRE

İş bu protokolün süresi 1 (bir) yıldır. Fesih yapılmadığı sürece birer yıllık sürelerle devam edecektir.

 

Madde 8: FESİH HAKKI

Belediye, Kamu Menfaati’nin gerekli gördüğü durumlarda protokol dışında karar almaya ve işlem yapmaya yetkilidir.

 

Mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı Belediye işbirliği protokolünü bu değişikliklere göre uyarlanmasını yapabilir veya gerekirse tek taraflı fesih edebilir.

 

Madde 9: YÜRÜTME

9 Maddeden oluşan bu protokol  tarafların imzası ile 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe girer, Bandırma Belediyesi ile Meslek Odalarının Yönetim Kurullarınca ortaklaşa yürütülür.

 

İş bu protokol Belediye Başkanının ve Meslek Odalarının yetkili temsilcileri tarafından 6 nüsha olarak imza altına alınmıştır.

22/11/2022

 

Tolga TOSUN

Bandırma Belediye Başkanı

 

Mehmet Ali OZAR

Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi

Bandırma Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı

 

Selamettin KARACA

İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesi

Bandırma Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı

 

Gürbüz GÖZCÜLER

Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

Bandırma Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı

 

Mutlu ONGANAR

Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

Bandırma Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı

 

Mesut ÖZDEMİR

Harita Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

Bandırma Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı

 

BANDIRMA WEB TASARIM

Bir önceki yazımız olan Tekirdağ Bandırma Feribot Saatleri ve Fiyatları 2024 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bandırma Belediyesi’nden Ortak Denetim ve İşbirliği Protokolü

Yorumlar kapalı.

foto deniz bandırma
kutlu creative bandırma
avşa adası otelleri
x